Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
352
Truy cập trong ngày
1.633
Truy cập trong tháng
884.497
Tổng số truy cập
13.915.187

  Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
  Cập nhật lúc : 15:37, ngày 26/06/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

   UBND thành phố Hà Tĩnh, số 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

   - Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

  Trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện theo Điều 18 Luật Khiếu nại, người khiếu nại phải trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại và các tài liệu liên quan đến UBND cấp huyện.

  Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, mà không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

  Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28, Luật Khiếu nại năm 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm:

  + Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

  + Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

  Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29, Luật Khiếu nại 2011, Mục 2, Chương II Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

  - Bước 4: Tổ chức đối thoại

  Trường hợp yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

  Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

  Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

  - Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

  Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, thanh tra nhà nước cùng cấp.

  Cách thức thực hiện

  - Khiếu nại trực tiếp.

  - Gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

  - Tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  Theo Điều 28, Luật Khiếu nại 2011:

  Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

  -  Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra và phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

  Phí, lệ phí

        Không.      

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

       1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không thuộc một trong các trường hợp sau: Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

  2. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

  3. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011.

  4. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại có chữ ký hoặc điểm chỉ và gửi đến UBND cấp huyện trong thời hiệu quy định tại Điều 9, Luật Khiếu nại năm 2011.

   5. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần đầu. Nếu đã có Văn bản thông báo việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần đầu, việc tiếp tục khiếu nại phải thực hiện trong vòng 30 ngày.

   6. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý, giải quyết.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  Luật Khiếu nại  năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 2011; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.