Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
497
Truy cập trong ngày
93
Truy cập trong tháng
918.096
Tổng số truy cập
12.480.219

  Phòng Tài nguyên Môi trường
  Cập nhật lúc : 11:37, ngày 13/11/2012 (GMT+7)

  I. Giới thiệu chung

   

   

  ĐT: 039.3856164

  Fax:

  Email:    

  II. Ban lãnh đạo

  Trưởng phòng:                Trương Quốc Long

   Phó Trưởng phòng:       1.  Nguyễn Việt Hùng

                                          2. Trần Thị Vân Anh

                                          3. Nguyễn Đức Công                                         

  III.Vị trí và chức năng

  A - Vị trí, chức năng:

  Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

   B - Nhiệm vụ, quyền hạn:

   1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường;

   2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức kiểm tra việc thực hiện sau khi được duyệt.

  4. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai xã, phường; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt.

  5. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và tổ chức thực hiện.

  6. Quản lý và theo dõi biến động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  7. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

  8. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai.

  9. Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai và hiện trạng môi trường theo định kỳ; thu thập, quản lý lưu trữ tài liệu về tài nguyên và môi trường.

  10. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

  11. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

  12. Báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho.

  13. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức địa chính xã, phường; tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường và công chức địa chính - xây dựng xã, phường.

  14. Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.

  15. Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.