Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
430
Truy cập trong ngày
999
Truy cập trong tháng
883.863
Tổng số truy cập
13.914.553

  Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố Hà Tĩnh
  Cập nhật lúc : 15:09, ngày 27/05/2013 (GMT+7)

  - Địa chỉ cơ quan: Số 87 đường Nguyễn Trung Thiên, Tp Hà Tĩnh

  - Điện thoai: 02393.861469

  - Mail: ttdansokehoachhoagiadinh.ubtp@hatinh.gov.vn

          

            Tên gọi: Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố Hà Tĩnh: Viết tắt (TT DS - KHHGĐ).

  - Địa chỉ cơ quan: Số 87 đường Nguyễn Trung Thiên, Tp Hà Tĩnh

  - Điện thoai: 02393.861469

  - Mail: ttdansokehoachhoagiadinh.ubtp@hatinh.gov.vn

          

  1.     Quá trình hình thành và phát triển:

            Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố được thành lập theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và đến năm 2012 được kiện toàn theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND thành phố Hà Tĩnh

             2. Vị trí và chức năng

             - Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS -KHHGĐ trên địa bàn thành phố.

             - Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố chịu sự quản lý về tài chính, tổ chức nhân sự của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỷ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh và các Trung tâm liên quan cấp tỉnh.

            - Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

             3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

             3.1 Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỷ thuật về DS-KHHG và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố và kế hoạch, hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

            3.2 Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỷ thuật, cung cấp  dịch vụ về DS-KHHGĐ  theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

           3.3 Triển khai phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và quy định của pháp luật.

            3.4 Huớng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế cấp phường, xã và cộng tác viên Dân số tổ dân phố, thôn xóm.

           3.5 Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia  về DS-KHHGĐ, các dự án khác được giao.

           3.6 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp phường, xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ khối phố, thôn, xóm.

           3.7 Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ hoa học, kỷ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

            3.8 Quản lý cán bộ, viên chức thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Quản lý cán bộ, chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã, phường và cộng tác viên DS-KHHGĐ khối phố, thôn, xóm.

           3.9 Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.

           3.10 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND thành phố giao và hướng dẫn  của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

           4. Cơ cấu tổ chức:

           Trung tâm hiện có 06 biên chế, trong đó:

  a.      Lãnh đạo: 01 Giám đốc và 01 phó giám đốc. 

  b.     Các ban gồm:

  - Ban truyền thông - Dịch vụ KHHGĐ.

            + 01 chuyên viên phụ trách công tác truyền thông.

            + 01 cán bộ phụ trách công tác dịch vụ KHHGĐ.

            - Ban hành chính tổng hợp

            + 01 phụ trách tổng hợp, báo cáo, thống kê.

            + 01 kế toán kiêm công tác kế hoạch

  5. Danh sách số điện thoại, mail của đơn vị

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  Email

  1

  Phạm Văn Đức

  Giám đốc

  0963.959.776

   

  2

  Mai Thị Hà Thu

  Phó giám đốc

  0982.594.678

   

  3

  Hoàng Thị Thu Phương

  Kế toán

  0914.822.268